Các lớp Mầm Non

1

Lớp Heo Hồng

Tuổi: 2016
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 15
Học phí: 2.800.000đ
2

Lớp Bạch Tuộc

Tuổi: 2015
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 25
Học phí: 2.800.000đ
5

Lớp Chim Đỏ

Tuổi: 2014
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 25
Học phí: 2.800.000đ
5

Lớp Voi Vàng

Tuổi: 2014
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 25
Học phí: 2.800.000đ
2

Lớp Cún Tía

Tuổi: 2013
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 25
Học phí: 2.800.000đ
tre-mam-non-1473221902983

Lớp Thỏ Xanh

Tuổi: 20123
Thời gian học: 1 năm
Tổng số lớp : 1
Tổng số bé : 15
Học phí: 2.800.000đ